Plan razvoja županije

 

 

 

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

 

Opće informacije

 

Pravni temelj

 

Regionalni koordinator 

 

Postupak izrade Plana razvoja OBŽ

 

 

 

 

 Opće informacije

 

 

Plan razvoja Osječko-baranjske županije je temeljni srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Osječko-baranjsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija. Plan razvoja donosi se u skladu s načelom partnerstva i suradnje u svrhu definiranja smjera daljnjeg razvoja Osječko-baranjske županije te osiguravanja strateške podloge za upravljanje razvojem sukladno potrebama stanovnika uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa.

 

Plan razvoja, kao krovni razvojni dokument na području Osječko-baranjske županije, stavit će poseban naglasak na povećanje konkurentnosti gospodarstva i zaposlenosti kroz unaprjeđenje gospodarske i društvene infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini te jačanje ljudskih potencijala i obrazovanja povezanih s potrebama gospodarstva.

 

U Planu razvoja Osječko-baranjske županije će biti postavljeni temelji mjerama zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Učinkovitim upravljanjem ljudskim i regionalnim razvojem kroz povećanje efikasnosti i međusobne suradnje svih dionika u upravljanju razvojem te jačanjem financijskih kapaciteta i ljudskih potencijala za provedbu razvojnih programa poboljšat će se koordinacija dionika u upravljanju razvojem. Također, jedan od ciljeva Plana razvoja Osječko-baranjske županije bit će povećanje kvalitete života održivim razvojem kroz unapređenje usluga sustava zdravstva i socijalne skrbi te razvojnih kapaciteta u području odgoja, obrazovanja, znanosti i sporta, kulture i tehničke kulture s naglaskom na afirmaciju kulturnog identiteta i razvoja civilnog društva.

 

 

 

 

 Pravni temelj

 

 

Prema članku 23. stavak 1. i stavak 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17.), planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima iz članka 19. Zakona. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština, nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća sukladno članku 12. stavku 3. Zakona.

 

Sukladno članku 52. stavku 3. Zakona planovi razvoja donose se šest mjeseci prije isteka važenja planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članaka 13. i 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Postojeća Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije do 2020. godine, izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14., 123/17., 118/18.) te je nastavno na obavijest Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 20. travnja 2020. godine (KLASA: 011-01/18-02/21, URBROJ: 538-04-1-1-1/68-20-51) produljeno njezino važenje na razdoblje od godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2021. godine.

 

Sukladno članku 38. stavcima 5. i 6. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ili dopune akta strateškog planiranja iz članaka 23. i 25. Zakona o strateškom planiranju predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje odlučuje o prijedlogu. Podnositelj prijedloga dužan je putem svojih mrežnih stranica obavijestiti javnost o početku izrade te izmjeni i/ili dopuni akta strateškog planiranja, u roku od osam dana od početka postupka izrade, izmjene ili dopune.

 

 

 

 

 Regionalni koordinator

 

 

Člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske propisano je da koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim zakonom na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja regionalni koordinator.

 

 

Člankom 25. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, propisano je da regionalni koordinator obavlja poslove javnih ovlasti, između ostalog izrađuje županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači. Također, provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost.

 

 

 

 

Postupak izrade Plana razvoja OBŽ

 

 

 

Pokretanje izrade Plana razvoja OBŽ

 

Temeljem članka 38. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i članka 55a. stavak 2. točka 1. Statuta Osječko-baranjske županije, Župan Osječko-baranjske županije donio je 19. svibnja 2020. godine Zaključak o predlaganju Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine.

 

Na 30. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije koja je održana dana 2. lipnja 2020. godine, usvojena je Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine. Ovom Odlukom Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije kao regionalni koordinator za Osječko-baranjsku županiju zadužena je za izradu Plana razvoja, koordinaciju cjelokupnog postupka izrade Plana razvoja i obavljanje drugih poslova s tim u vezi u okviru javnih ovlasti regionalnog koordinatora propisanih zakonom.

 

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine

 

 

 

 

Radna skupina

 

Temeljem Statuta Osječko-baranjske županije, a u svezi sa Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Župan Osječko-baranjske županije donio je 22. rujna 2020. godine Rješenje o osnivanju Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i imenovanju njezinih članova.

 

Radna skupina sudjeluje u izradi stručnih podloga za definiranje strateškog okvira Plana razvoja Osječko-baranjske županije, kao i u oblikovanju prijedloga vizije, ključnih razvojnih smjerova, strateških ciljeva i pokazatelja razvoja Osječko-baranjske županije u postupku koji prethodi razmatranju istoga od strane Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije, a sve sukladno propisima i aktima donesenim temeljem propisa koji se odnose na strateško planiranje.

 

Radna skupna može, za razmatranje pojedinih tematskih područja, osnovati radne podskupine u koje, pored svojih članova, može uključiti i predstavnike stručnih organizacija i pojedince koji svojim znanjem i iskustvom mogu pridonijeti izvršenju zadaća Radne skupine.

 

Osim toga, prije nego Radna skupina započne s radom, nositelj izrade priprema opis djelovanja, strategiju za savjetovanje i plan rada. U opisu djelovanja definiraju se područje djelovanja, ključna pitanja, općenito uloge/odgovornosti članova tima i očekivano vremensko trajanje djelovanja, dok se planom rada definiraju ključne zadaće, rezultati, vremenski rokovi, posebne odgovornosti, proračunske potrebe i zahtjevi za ishođenje odobrenja.

 

 

Temeljem Statuta Osječko-baranjske županije, Župan Osječko-baranjske županije donio je 29. rujna 2020. godine Opis djelovanja i plan rada Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine, kojim se uređuje djelovanje i plan rada Radne skupine, a čiji je sadržaj definiran Priručnikom o strateškom planiranju Republike Hrvatske koje je pripremilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svibnju 2020. godine, temeljem Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 89/18.).

 

Rješenje o osnivanju Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i imenovanju njezinih članova

 

Opis djelovanja i plan rada Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Opis djelovanja i plan rada Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. g. (1)

 

 

 

 

Strategija za savjetovanje

 

Savjetovanje s dionicima i javnošću predstavlja prikupljanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti o odlukama koje su u nadležnosti tijela javne vlasti, a koje omogućuju tijelu javne vlasti dobivanje povratnih informacija. Osim činjenice da je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i ključnim dionicima zakonska obveza, razlozi uključivanja javnosti i ključnih dionika u proces izrade akata strateškog planiranja ogledaju se u kvalitetnijim rješenjima i odlukama, većoj prihvatljivosti tih odluka kao i većem međusobnom povjerenju između tijela javne vlasti i javnosti te boljem informiranju javnosti.

 

 

Temeljem Statuta Osječko-baranjske županije, Župan Osječko-baranjske županije usvojio je Strategiju za savjetovanje u okviru postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine, a kojim se provode obveze koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09.), koji uređuju područje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o pitanjima od javnog interesa.

 

Kroz savjetovanje s dionicima omogućuje se uvid u planove i ključna pitanja prije donošenja odluka, dionicima se omogućuje bolje razumijevanje ciljeva koji se žele postići, proces donošenja odluka je demokratičniji, javnost stječe veće povjerenje u donositelje odluka. Činjenica da stanovnici Osječko-baranjske županije imaju mogućnost aktivnog građanskog angažmana u kreiranju regionalnoga razvoja izuzetno je bitna budući da se Plan razvoja, između ostalog, temelji na potrebama i interesima Osječko-baranjske županije i njezinih stanovnika.

 

Strategija za savjetovanje služi kao vodič svim dionicima koji su zainteresirani sudjelovati u postupku izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije.

 

 

Strategija za savjetovanje u okviru postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

 

 

Ured Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

Ured Bruxelles

sbsoffice logo white1

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
facebook
     
Radno vrijeme: Pon-Pet: 9:00 - 17:00
                             Sub-Ned Zatvoreno

Društvene mreže

Glavne aktivnosti Agencije su pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje

Top