Opće informacije o partnerskom vijeću županije

 

 

Partnersko vijeće osniva se za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja koji se donose na temelju Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17, 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakona).

 

Partnerska vijeća osnivaju se za područja statističkih regija, za područja županija te za urbana područja.

 

Osnivač prilikom osnivanja određuje naziv partnerskog vijeća.

 

Partnersko vijeće na osnivačkoj sjednici donosi poslovnik o radu kojim uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika partnerskog vijeća, način rada partnerskog vijeća i druga pitanja bitna za rad partnerskog vijeća, sukladno odredbama Zakona i Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (»Narodne novine«, broj 103/15) (u daljnjem tekstu: Uredba).

 

Partnersko vijeće za područje županije osniva jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području županije.

 

Partnersko vijeće županije osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i Uredbom. Putem Partnerskog vijeća osigurava se ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata te u njihovom vrednovanju.

 

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća za područje županije obavlja regionalni koordinator za jedinicu regionalne (područne) samouprave. U slučaju Osječko-baranjske županije, te poslove obavlja Javna ustanova županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije.

 

Partnersko vijeće sastavljeno je od predstavnika različitih dionika razvoja na području statističke regije, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno urbanog područja.

 

Član partnerskog vijeća za područje županije i partnerskog vijeća za urbano područje imenuje se za razdoblje trajanja planskog dokumenta politike regionalnog razvoja.

 

Član partnerskog vijeća ima zamjenika koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti. Zamjenik člana ima sva ovlaštenja člana partnerskog vijeća.

 

Zamjenik člana partnerskog vijeća imenuje se na isti način i u istom postupku kao i član partnerskog vijeća.

 

Odredbe Uredbe koje se odnose na članove partnerskih vijeća na odgovarajući se način primjenjuju i na njihove zamjenike.

Predsjednika i zamjenika partnerskog vijeća bira partnersko vijeće iz reda svojih članova na rok od dvije godine.

 

Predsjednik i zamjenik mogu biti ponovno birani.

 

U radu partnerskog vijeća za područje županije sudjeluju predstavnici:

–        regionalne (područne) samouprave i regionalnih koordinatora

–        velikih gradova s područja županije

–        manjih gradova i općina s područja županije

–        visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara

–        gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije

–        organizacija civilnog društva s područja županije.

 

Partnersko vijeće za područje županije ima najmanje 20, a najviše 35 članova i sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu ni jedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u partnerskom vijeću.

 

Članove partnerskih vijeća za područje županije imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora.

 

Članovi partnerskog vijeća za područje županije doprinose strateškom planiranju razvoja županije, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe županijske razvojne strategije.

 

Tijelo odgovorno za pripremu planskog dokumenta uključuje u svoj rad partnersko vijeće i to prilikom analize i identifikacije potreba razvoja, određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva, dodjeljivanja sredstava, utvrđivanja pokazatelja ostvarenja planskog dokumenta, provedbe horizontalnih načela, a predstavnike partnerskog vijeća uključuje u odbor za praćenje provedbe planskog dokumenta.

 

Partnersko vijeće posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika; prepoznavanju i predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj; stvaranju kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja; uspostavi integriranog razvoja uvažavanjem problema i potreba različitih kategorija dionika regionalnog razvoja.

 

Partnersko se vijeće u svome radu rukovodi načelima utvrđenima Zakonom. Partnersko vijeće posebno se rukovodi i sljedećim načelima:

–        načelom ravnomjerne predstavljenosti partnera – koje podrazumijeva da partnersko vijeće omogućava predstavljenost ključnih dionika razvoja iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području za koje se osniva, te da se u radu partnerskog vijeća onemogući pretežiti utjecaj samo jedne kategorije dionika

–        načelom transparentnosti – koje se odnosi na postupak utvrđivanja ključnih dionika, razvoja jednako kao i način rada partnerskog vijeća

–        načelom jednakosti članova partnerstva – koje podrazumijeva da svaki član partnerskog vijeća može iznijeti stajalište organizacije koju predstavlja, te da to mišljenje na prikladan način bude uzeto u razmatranje

–        načelo usuglašavanja – koje podrazumijeva da se do odluka partnerskog vijeća dolazi putem pregovaračkog procesa kroz postizanje sporazuma između članova.

Sjednice partnerskih vijeća saziva predsjednik partnerskog vijeća.

Predsjednik partnerskog vijeća odgovoran je:

–        za pravovremeno dostavljanje relevantnih informacija i dokumenata svim članovima partnerskog vijeća i jednostavan pristup istima (slanje elektroničkom poštom, objava na mrežnim stranicama i sl.)

–        osiguranje dovoljnog vremena članovima partnerskog vijeća za analizu i komentiranje dokumenta u procesu izrade i provedbe planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja

–        dostupnost kanala preko kojih članovi partnerskog vijeća mogu postavljati pitanja, očitovati se na predložene dokumente te putem kojih će biti obaviješteni o načinu postupanja po njihovim očitovanjima.

 

Sjednice partnerskog vijeća održavaju se najmanje dvaput godišnje.

Na sjednice partnerskog vijeća mogu se po potrebi pozivati i predstavnici tijela državne uprave, drugih javnih tijela te predstavnici znanstvene i stručne javnosti, organizacija civilnoga društva, udruženja poslodavaca i predstavnici sindikata koji nisu članovi partnerskog vijeća.

Predstavnici tijela državne uprave, drugih javnih tijela te predstavnici znanstvene i stručne javnosti, organizacija civilnoga društva, udruženja poslodavaca i predstavnici sindikata koji nisu članovi partnerskog vijeća, sudjeluju u radu partnerskog vijeća bez prava glasa.

Partnersko vijeće djeluje sukladno poslovniku o radu kojim je uređen način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika partnerskog vijeća, način rada partnerskog vijeća i druga pitanja bitna za rad partnerskog vijeća, sukladno odredbama Zakona i Uredbe.

Javnost rada partnerskog vijeća osigurava se pravovremenom objavom na mrežnim stranicama informacija i dokumenata koji su na temelju Zakona i Uredbe dostupne javnosti.

 

Tijelo koje obavlja administrativne i stručne poslove za rad partnerskog vijeća na svojim mrežnim stranicama dužno je javno objaviti informacije i dokumente o:

–        načinu odabira članova partnerskog vijeća te popis članova partnerskog vijeća

–        poduzetim radnjama kojima se osigurava aktivno sudjelovanje partnera u radu partnerskog vijeća

–        održanim sjednicama i savjetovanjima s partnerima

–        doprinosu partnera u izradi i provedbi planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja te druge relevantne informacije.

 

Partnersko vijeće statističke regije osniva se odlukom Vlade Republike Hrvatske za jednu statističku regiju sukladno načelu partnerstva i suradnje, kako bi se povezali dionici razvoja na razini statističke regije.

Partnersko vijeće statističke regije osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini statističke regije, predlaganja strateških projekata na razini statističkih regija te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i Uredbom.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća statističke regije obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

U radu partnerskog vijeća statističke regije sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te jedinica lokalne samouprave, regionalnih koordinatora, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva s područja statističke regije.

Članove partnerskog vijeća statističke regije predlažu partnerska vijeća za područje županije s područja statističke regije iz reda svojih članova.

Članovi partnerskog vijeća statističke regije biraju se na rok od dvije godine dana s mogućnošću ponovnog izbora.

Partnersko vijeće za područje županije na čijem području se nalazi urbana aglomeracija, bira pet članova iz reda svojih članova u partnersko vijeće statističke regije, dok partnerska vijeća za područje ostalih županija s područja statističke regije biraju po četiri svoja člana u Partnersko vijeće statističke regije.

Predstavnike središnjih tijela državne uprave i drugih javnih tijela središnje razine posebno bitnih za razvoj statističke regije imenuju ta tijela na temelju poziva koje im upućuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

 

Plan razvoja županije

 

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) (u nastavku: Zakon o sustavu strateškog planiranja) plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća.

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja županijski plan razvoja temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za županiju koji se donosi za razdoblje od sedam godina, a kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, odnosno iz Nacionalne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija.

Plan razvoja županije donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelima partnerstva i suradnje, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

 

 

Dokumenti:

 

Zapisnik 6. sjednica Partnerskog vijeća OBŽ (20.12.2022.)

1. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika člana Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

2. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika člana Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

Poslovnik o radu Partnerskog vijeća OBŽ

Rješenje o osnivanju Partnerskog vijeća OBŽ i imenovanju njegovih članova

Zapisnik 1. sjednica Partnerskog vijeća OBŽ (22.7.2020.)

Zapisnik 2. sjednica Partnerskog vijeća OBŽ (12.11.2020.)

3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije 

4. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

5. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

6. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

Zapisnik 3. sjednica Partnerskog vijeća OBŽ (21.9.2021.) 

Zapisnik 4. sjednica Partnerskog vijeća OBŽ (22.12..2021.)

Zapisnik 5. sjednica Partnerskog vijeća OBŽ (15.2..2022.)

 

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top